1. Inschrijving
Inschrijving bij de Muziekschool Diemen (de “muziekschool”) vindt plaats via het inschrijvingsformulier van de muziekschool. Dit is in te vullen via de website www.muziekschooldiemen.nl, of per email aan te vragen bij de administratie van de muziekschool: info@muziekschooldiemen.nl.

2. Plaatsing
Na ontvangst van het volledig ingevulde inschrijvingsformulier wordt de plaatsing in behandeling genomen. Plaatsing kan het gehele cursusjaar plaatsvinden: Bij plaatsing ontvangt u een bevestiging en is er sprake van een lesovereenkomst. De lesovereenkomst en de lessen zijn persoonsgebonden en dus niet overdraagbaar.

3. Inschrijvingsduur
Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, geldt de lesovereenkomst:
a. Bij start op elk moment in het cursusjaar t/m het eind van het cursusjaar.
b. Bij cursussen met een specifieke duur/specifiek vastgesteld aantal lessen: voor de duur van een cursus.
Daarna wordt de overeenkomst automatisch beëindigd. Voor deelname aan een nieuwe cursus dient een leerling opnieuw te worden aangemeld. De duur van een cursusjaar is gelijk aan het schooljaar van het openbaar onderwijs in Diemen. De vakanties, startdata en lesdagen zijn te vinden op bij
vakanties en vrije dagen.

4. Beëindiging van de lesovereenkomst
a. Annuleren vóór aanvang
Zolang u nog geen plaatsingsbevestiging (mondeling of schriftelijk) heeft ontvangen, kunt u kosteloos annuleren. Annulering kan uitsluitend schriftelijk bij de administratie via info@muziekschooldiemen.nl.
b. Proefperiode in de eerste vier weken
Als een cursus niet overeenkomt met uw verwachtingen, kunt u gedurende de eerste vier weken van de cursus schriftelijk opzeggen. U betaalt dan alleen de kosten voor de gevolgde lessen plus €25,00 administratiekosten.
c. Tussentijdse opzegging
Tussentijdse opzegging van de les overeenkomst voor een lopende cursus is niet mogelijk. Er kan geen restitutie van het cursusgeld plaatsvinden uitgezonderd de bepalingen onder artikel 6 “Restitutie cursusgeld”.

5. Cursusgeld
Na plaatsing is cursusgeld verschuldigd. Voor cursisten jonger dan 18 jaar zijn de ouders/verzorgers/voogd betalingsplichtig. Cursisten van 18 jaar en ouder zijn zelf betalingsplichtig. Let wel: ouders/verzorgers/voogd zijn aansprakelijk voor cursisten jonger dan 18 jaar. De geldende tarieven staan vermeld op de website: www.muziekschooldiemen.nl. Als het cursusgeld niet of niet tijdig is voldaan, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van betaling buiten rechte voor rekening van opdrachtgever (de cursist of, indien jonger dan 18 jaar, diens ouders/verzorgers/voogd). Het verschuldigde bedrag zal dan verhoogd worden met € 37,50 voor administratiekosten. De muziekschool is gerechtigd om bij uitblijven van de betaling de vordering ter incasso over te dragen. In dat geval is de opdrachtgever buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. Indien het lesgeld niet tijdig is voldaan, kan de leerling de toegang tot de lessen worden geweigerd. De lessen zullen pas weer doorgang vinden als aan de betalingsverplichting is voldaan. Op deze wijze gemiste lessen zullen niet worden ingehaald en cursusgeld voor deze lessen zal niet worden gerestitueerd.

6. Restitutie cursusgeld
Tussentijdse opzegging van de lesovereenkomst en restitutie van cursusgeld vindt op schriftelijk verzoek van de leerling uitsluitend plaats in de onderstaande gevallen:
a. Verhuizing van de leerling buiten Diemen; tegen overlegging van een recent uittreksel uit het bevolkingsregister.
b. Langdurige ziekte van de leerling; tegen overlegging van een medische verklaring.
c. Ongeschiktheid van de leerling; beëindiging vindt plaats in overleg tussen docent, ouders/leerling en bestuur van de Muziekschool Diemen.

7. Afwezigheid
Bij afwezigheid van de docent van meer dan twee weken aaneensluitend, heeft de leerling recht op lesvervanging c.q. lesgeldrestitutie voor de periode waarover (ná die 2 weken) geen les is ontvangen. Bij lesuitval van meer dan 4 niet aaneengesloten lesweken veroorzaakt door of vanwege Muziekschool Diemen vindt eveneens restitutie van lesgeld plaats (vanaf de 5e les vindt restitutie plaats). In geval van lesgeldrestitutie, vindt aan het einde van de cursus een herberekening van het lesgeld en restitutie van de niet genoten lessen plaats. Bij afwezigheid van de leerling kan de les om roostertechnische redenen niet worden ingehaald en vindt geen restitutie van lesgeld plaats.

8. Lesmateriaal en leermiddelen
De kosten voor het aanschaffen van lesmateriaal en leermiddelen zijn voor rekening van de leerling.

9. Aansprakelijkheid
a. Eigendommen
De muziekschool aanvaardt geen aansprakelijkheid voor diefstal of het zoekraken van eigendommen van leerlingen en/of bezoekers.
b. Gehoorbescherming
Gehoorschade kan al ontstaan bij 75 dB. Vooral slagwerkers, koper- en houtblazers en leerlingen die in een popband spelen lopen risico. Wij adviseren leerlingen daarom, in overleg met hun docent, gehoorbescherming aan te schaffen. De muziekschool aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele gehoorschade.

10. Publicatie foto’s/video
Het is mogelijk dat er bij (cursus)activiteiten van de muziekschool foto’s of video’s gemaakt worden van leerlingen, welke gebruikt kunnen worden voor informatieve en publicitaire doeleinden. Wij gaan er van uit dat u akkoord gaat met publicatie, tenzij u voorafgaand aan het cursusjaar schriftelijk bezwaar aangetekend heeft bij de administratie via info@muziekschooldiemen.nl.