Algemene lesvoorwaarden

Muziekschool Diemen

(versie juni 2018)

 1. Inschrijving en plaatsing

Inschrijving bij de Muziekschool Diemen (de “muziekschool”) vindt plaats middels het digitale inschrijvingsformulier op de website van de muziekschool www.muziekschooldiemen.nl. Een papieren inschrijfformulier kan worden aangevraagd bij de contactpersoon van de administratie van de muziekschool via info@muziekschooldiemen.nl.
Na ontvangst van het volledig ingevulde inschrijvingsformulier neemt de betreffende docent contact op voor verdere afspraken. Bij plaatsing ontvangt u een bevestiging en is er sprake van een lesovereenkomst. De lesovereenkomst en de lessen zijn persoonsgebonden en dus niet overdraagbaar.

 1. Inschrijvingsduur

De lesovereenkomst geldt voor de duur van een cursus. Daarna wordt de lesovereenkomst automatisch beëindigd. Voor deelname aan een nieuwe cursus (of nieuw cursusjaar) moet een cursist opnieuw worden ingeschreven. Als bij de inschrijving is afgesproken dat de duur van een cursus gelijk is aan een cursusjaar, dan loopt de duur gelijk met de cursusjaren van het openbaar basisonderwijs in Diemen. De vakanties, startdata, lesdagen en lesduur zijn te vinden op de website van de muziekschool.

 1. Beëindiging van de lesovereenkomst
 2. Annuleren vóór aanvang:
  zolang u nog geen plaatsingsbevestiging (mondeling of schriftelijk) heeft ontvangen, kunt u kosteloos annuleren. Annulering kan uitsluitend schriftelijk bij de contactpersoon van de muziekschool.
 3. Proefperiode in de eerste vier weken :
  als een cursus niet overeenkomt met uw verwachtingen, kunt u gedurende de eerste vier weken van de cursus schriftelijk opzeggen. U betaalt dan alleen de kosten voor de gevolgde lessen en € 25,00 administratiekosten.
 4. Tussentijdse opzegging:
  tussentijdse opzegging van de lesovereenkomst voor het lopende cursusjaar is niet mogelijk. Er kan geen restitutie van het cursusgeld plaatsvinden uitgezonderd de bepalingen onder artikel 5 “Restitutie cursusgeld”
 5. Cursusgeld

Na plaatsing is cursusgeld verschuldigd. Voor cursisten jonger dan 18 jaar zijn de ouders/verzorgers/voogd betalingsplichtig. Cursisten van 18 jaar en ouder zijn zelf betalingsplichtig. Let op: ouders/verzorgers/voogd van cursisten van 18 tot 21 jaar blijven financieel aansprakelijk. De geldende tarieven staan vermeld op de website www.muziekschooldiemen.nl.

Als het cursusgeld niet of niet tijdig is voldaan, zal verschuldigde bedrag verhoogd kunnen worden met € 37,50 voor administratiekosten. De muziekschool heeft verder het recht om bij uitblijven van de betaling de vordering ter incasso over te dragen. Dan is de cursist buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd.

Indien het lesgeld niet tijdig is voldaan, kan de cursist de toegang tot de lessen worden geweigerd. De lessen zullen pas weer doorgang vinden als volledig aan de betalingsverplichting is voldaan. Op deze wijze gemiste lessen kunnen niet worden ingehaald en cursusgeld voor deze lessen zal niet worden gerestitueerd. De cursist kan pas weer geplaatst worden voor nieuwe cursussen als het volledige achterstallige bedrag is voldaan.

 1. Restitutie cursusgeld

Tussentijdse opzegging van de lesovereenkomst en restitutie van cursusgeld vindt op schriftelijk verzoek van de cursist uitsluitend plaats in de onderstaande gevallen:

 1. a) verhuizing van de cursist buiten Diemen (de muziekschool wil dan een recent uittreksel uit het bevolkingsregister inzien);
 2. b) langdurige ziekte van de leerling (de muziekschool wil dan een medische verklaring inzien);
 3. c) ongeschiktheid van de leerling (beëindiging vindt plaats in overleg tussen docent, ouders/leerling en bestuur van Muziekschool Diemen);
 4. Afwezigheid

Als een docent meer dan twee weken aaneensluitend afwezig is, heeft de cursist recht op lesvervanging c.q. lesgeldrestitutie voor de periode waarover (ná die 2 weken) geen les is ontvangen. Bij lesuitval van meer dan 4 niet aaneengesloten lesweken veroorzaakt door of vanwege muziekschool vindt eveneens restitutie van lesgeld plaats (vanaf de 5e les vindt restitutie plaats). In geval van lesgeldrestitutie, vindt aan het einde van de cursus een herberekening van het lesgeld en restitutie van de niet genoten lessen plaats.
Bij afwezigheid van de leerling kan de les om roostertechnische redenen niet worden ingehaald en vindt geen restitutie van lesgeld plaats.

 1. Lesmateriaal en leermiddelen

De kosten voor het aanschaffen van lesmateriaal en leermiddelen zijn voor rekening van de leerling.

 1. Aansprakelijkheid
 2. a) Eigendommen: de muziekschool aanvaardt geen aansprakelijkheid voor diefstal of het zoekraken van eigendommen van leerlingen en/of bezoekers.
 3. b) Gehoorbescherming: gehoorschade kan al ontstaan bij 75 dB. Vooral slagwerkers, koper- en houtblazers en leerlingen die in een popband spelen lopen risico. Wij adviseren leerlingen daarom, in overleg met hun docent, gehoorbescherming aan te schaffen. De muziekschool aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele gehoorschade.
 4. Privacy

De muziekschool heeft een Privacyverklaring die is te vinden op de website www.muziekschooldiemen.nl. Door het aangaan van de lesovereenkomst aanvaardt u ook de Privacyverklaring.

 1. Publicatie foto’s/video: Het is mogelijk dat er bij (cursus)activiteiten van de muziekschool foto’s of filmmateriaal/video’s gemaakt worden van cursisten. Deze kunnen door de muziekschool openbaar gemaakt worden voor het delen van de foto’s met de cursisten, maar ook voor informatieve en publicitaire doeleinden. Door het aangaan van de lesovereenkomst gaat u akkoord gaat met openbaarmaking. Een cursist kan achteraf verzoeken om verwijdering van foto’s of filmmateriaal waarop hij/zij voorkomt. De manier waarop dat verzoek kan worden gedaan, vindt u terug in de Privacyverklaring.